Beleidsverklaring

TSAgency BV voert het beleid optimaal de behoeften van de klant c.q. opdrachtgever te vervullen, de continuïteit van de onderneming te borgen en voor haar medewerkers een goede, prettige en gezonde werkgelegenheid te bieden. Dit beleid heeft vorm gekregen in een KAM‐systeem welke in overeenstemming is met de eisen gesteld in de normen ‘NEN‐EN‐ISO 9001’, ‘NEN‐EN‐ISO 14001’ en de MVO‐Prestatieladder niveau 3.

TSAgency BV erkent tevens haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de arbeidsomstandigheden en milieuaspecten en wil dit borgen door de medewerkers en alle andere bij de activiteiten van het bedrijf stakeholders, waaronder tijdelijke medewerkers, een correcte, veilige en gezonde werkgelegenheid en/of samenwerking te bieden.

De directeur van TSAgency BV geeft aan dit beleid gestalte door:

 • Het opstellen van een KAM‐handboek;
 • Dit KAM‐handboek en alle toekomstige aanvullingen en wijzigingen voor iedere medewerker binnen de onderneming beschikbaar te stellen;
 • Het beschikbaar stellen van middelen om aanvaardbare veilige en gezonde werkplekken te bewerkstelligen;
 • Actieve ondersteuning en verbeteringsprogramma’s voor producten, processen, dienstverlening en arbeids- en milieuomstandigheden;
 • Het integreren van kwaliteits‐ milieu‐ en duurzaamheidsonderwerpen in de totale overlegstructuur van TSAgency BV;
 • Periodieke auditing van haar KAM‐systeem ter borging en voorkoming van onvolkomenheden;
 • Te streven naar continue verbetering van het KAM‐ en MVO‐systeem;
 • Invoeren van statistische controles van leveranciers, producten en specifieke eisen van de klant c.q. opdrachtgever;
 • Jaarlijkse directiebeoordeling en verslag over de effectiviteit van het KAM‐ en MVO‐systeem, evaluatie van de gehanteerde procedures, milieubeleid, resultaten van interne audits, afwijkingen en signalen van klanten;
 • Door middel van voorlichting, overleg, instructie en opleiding de medewerkers deelgenoot maken van hun verantwoordelijkheid in het kader van alle kwaliteits‐ en milieuaspecten om zodoende verbetering en hogere bewustzijn te behalen;
 • Te willen voldoen aan wet‐ en regelgeving;
 • Te willen voldoen aan toepasselijke publiek‐, privaatrechtelijke en stakeholdereisen;
 • Het belang van MVO en duurzame ontwikkeling van onze organisatie en producten in te zien;
 • Altijd de voorkeur te hebben voor het kiezen van een duurzame benadering van sociale, milieu en economische kwesties;
 • In de strategie is de wijze opgenomen, waarop op korte, middellange en lange termijn wordt omgegaan met de sociale‐, milieu‐ en economische kwesties (People, Planet, Profit);
 • De MVO‐Prestatieladder trede 3 te implementeren en minimaal op niveau 3 te behouden;
 • MVO doelstellingen vast te stellen, in samenspraak met de stakeholders, en deze met regelmaat te evalueren en bij te stellen;
 • De MVO‐indicatoren te implementeren in het beleid en KAM‐systeem, de significantie ervan te bepalen en uit te voeren en deze jaarlijks te beoordelen op voortgang en mogelijkheden tot verbetering;
 • Regelmatig aandacht te hebben voor de vaststelling van behaalde en nog te behalen certificaten, keurmerken, labels, rapportages, productinformatie enz.

TSAgency BV erkent tevens haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu, aangezien ook zij als aannemer en werkgever deel uitmaakt van de omgeving waarin wij leven.

Om mee te werken aan een verbeterd milieu wil zij dit bereiken door;

 • Het voorkomen van beschadiging van het milieu en milieuvervuiling;
 • Het vaststellen van de significante milieuaspecten en de effecten hiervan.
 • De schadelijke effecten op het milieu zoveel als mogelijk te verminderen.
 • Het opstellen van milieubeleid en bijpassende milieudoelstellingen, om zodoende continu tot verbetering van het proces en milieuprestaties te komen.
 • Te borgen dat continu aan de van toepassing zijnde wet‐ en regelgeving wordt voldaan.
 • De in deze wet‐ en regelgeving gestelde voorwaarden uitdragen aan haar personeel middels instructie en overleg;
 • Een beheer‐ en managementsysteem volgens NEN EN ISO 14001 te implementeren in de bedrijfsvoering;
 • In het managementsysteem aandacht besteden aan het verzorgen van regelmatige en gestructureerde overlegsituaties, het zo veel mogelijk uitbannen van zwaar, vuil en lawaaiig werk en omstandigheden en het op de juiste manier verwerken van afval.

Door alle processen, procedures, milieuaspecten en milieueffecten bij herhaling te blijven bezien, door met alle medewerkers de procedures na te leven en samen, daar waar mogelijk, verbeteringen aan te brengen, zal onze onderneming aan de huidige, maar ook aan de toekomstige wettelijke eisen en wensen van de klant kunnen blijven voldoen. De schadelijke effecten op het milieu door toedoen van onze werkzaamheden wordt hierdoor continu verminderd.

De inkoop van de producten en de levering van de diensten zijn gebaseerd op en worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke eisen, milieueisen en normen, interne normen en eventuele specifieke eisen van de klant c.q. opdrachtgever.

Iedere medewerker is geïnstrueerd over de managementsystemen, procedures en werkinstructies zoals deze beschreven zijn in het KAM‐handboek, mede om zodoende het bewustzijn bij iedere medewerker te verhogen. De medewerkers worden geacht deze te hanteren.

De directeur van TSAgency BV acht het zijn plicht de resultaten van haar beleid ten aanzien van het managementsysteem van nabij te volgen en aan te passen als de ervaringen, nieuwe technieken en methoden daartoe aanleiding geven.

Bovenstaande beleidsdoelstellingen hebben echter alleen een kans van slagen als alle betrokkenen zich hier achter scharen en hun bijdrage hieraan leveren. Alle medewerkers, in welke hoedanigheid ook, zijn verplicht de toegewezen verantwoordelijkheden op kwaliteit‐ en milieugebied uit te voeren en toezicht te houden op de uitvoering en toepassing. Iedereen verplicht zich aan de gestelde regels te houden en gebruik te maken van de beschikbaar gestelde middelen.

De beleidsverklaring wordt ten minste driejaarlijks geëvalueerd en – zo nodig – geactualiseerd.

01 februari 2015

Dhr. G. Terpstra
Directeur TSAgency BV


 

MVO‐verklaring van TSAgency BV

 

Ondergetekende, de heer G. Terpstra, Directeur en eigenaar van TSAgency BV,

Verklaart NEN-ISO 26000, Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties, toe te passen bij TSAgency BV, voor de uitvoering van het leveren van uitrustingsstukken en PBM's aan geüniformeerde overheidsdiensten, alsmede het leveren van adviezen en zakelijke dienstverlening aan deze instellingen m.b.t. aan te schaffen materialen.

TSAgency verklaart de principes en richtlijnen van NEN-ISO 26000 toe te passen en te borgen dat dit bij voortduring het geval zal zijn. In het kader van deze zelfverklaring wordt dat minimaal jaarlijks onderzocht en beoordeeld.

TSAgency geeft met deze zelfverklaring een onderbouwing en uitwerking van de gemaakte keuzes ten aanzien van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op de volgende gebieden;

 1. Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO;
 2. Identificeren en betrekken van de stakeholders;
 3. De zeven MVO-kernthema's en de 33 MVO-indicatoren;
 4. Integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de gehele organisatie, zijnde 3 medewerkers en de directeur.

De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in de managementreview, de referentiematrix MVO-Prestatieladder en in de matrix MVO-indicatoren.

Er zijn momenteel geen verwachte wijzigingen aanstaande, welke op bovenstaande van invloed zouden kunnen zijn.

 

Naam organisatie      :      TSAgency BV
Locatie      :      Bussum
Straat en huisnummer      :      Willemstraat 6
Postcode en woonplaats      :      1406 LV BUSSUM
KvK-nr.      :      690 111 68

 
G. Terpstra
01-02-2015, Bussum 

 

TSAgency BV is ISO 9001,  ISO 14001 en MVO III gecertifeerd:
 
ISO9001 ISO14001 MVO Prestatieladder Niveau 3 TRAC
ISO 9001:2008
New international standard for quality management.
ISO 14001
International standard for environmental management
MVO
Prestatieladder niveau 3